Uppförandekod

Uppförandekod

Inledning

Gullers Grupps företagskultur bygger på grundläggande värderingar om ett hållbart samhälle och respekt för människors lika värde. Vi verkar för att genom vårt arbetssätt uppnå såväl social som ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Vår uppförandekod är en övergripande policy om hur vi ska agera. Den omfattar såväl företaget Gullers Grupp som de enskilda medarbetarna och tydliggör vårt ansvar för att säkerställa en hållbar leveranskedja. Utöver uppförandekoden finns mer fördjupande policyer kring arbetsmiljö, likabehandling, miljö, informationssäkerhet, kvalitet samt alkohol och droger. Även vårt kollektivavtal är en viktig grundbult i vårt hållbarhetsarbete. 

Vd ansvarar för efterlevnaden av de grundläggande villkoren i uppförandekod och övriga policyer. Till sin hjälp har vd Gullers Grupps ledningsgrupp samt skyddsombud. 

Uppförandekoden utvärderas årligen och revideras vid behov. 

Grundläggande villkor

Gullers Grupp följer de lagar och regler (bland annat gällande arbetarskydd, arbetsmiljö, arbetsrätt och miljöskydd) som gäller i de länder vi verkar i.

Vår uppförandekod speglar principerna i FN:s Global Compact, som baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. 

Detta innebär bland annat

– Att respektera anställdas rätt att vara medlem i ett fackförbund. Ingen anställd som nyttjar denna möjlighet får diskrimineras. 

– Att enbart ge gåvor eller erbjuda tjänster inom ramen för god yrkessed och förutsatt att de håller sig inom vad lagen föreskriver på de marknader Gullers Grupp och leverantören verkar. 

– Att inte tillämpa barnarbete, slavarbete, skuldarbete eller tvångsarbete. 

– Att arbeta aktivt för en jämställd och icke-diskriminerande rekryteringsprocess och arbetsplats. 

– Att erbjuda marknadsmässiga anställningsvillkor och alltid betala minst lagstadgade minimilöner i de länder detta finns. Alla anställda skall ha ett giltigt anställningsavtal. 

– Att arbeta för en säker och trygg arbetsmiljö genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

De leverantörer som Gullers Grupp anlitar ska arbeta i enlighet med samma grundläggande värderingar som Gullers Grupp. Detta säkerställs genom att leverantören förbinder sig att följa Gullers Grupps uppförandekod. 

Innan vi tackar ja till uppdrag förvissar vi oss om att uppdragsgivaren delar våra grundläggande värderingar och följer gällande lagar och regler. 

Hållbarhet

Gullers Grupps hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i samtliga tre dimensionerna av hållbarhet – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Ekologisk hållbarhet

Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och förbättra vårt miljöarbete och skapa förutsättningar och incitament för medarbetare och kunder att välja klimatsmarta alternativ. Detta sker genom riktlinjer kring inköp och resande, samt i utveckling av interna rutiner och processer. I våra kunduppdrag kan vi bidra med ökad insikt i frågor kring hållbarhet och komma med tydliga rekommendationer. 

Social hållbarhet

Att alla människor behövs och har möjlighet att utvecklas är en viktig del av kulturen på Gullers Grupp. Vi arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling utifrån olika program, har regelbundna kontorsmöten och utvecklingssamtal på årsbasis samt ett aktivt jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Vi har kollektivavtal med fackförbundet DIK, vilket är en grundstomme i vårt arbete med social hållbarhet. 

Ekonomisk hållbarhet

Vi strävar efter långsiktig ekonomisk hållbarhet. Lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang går hand i hand och genomsyrar alla delar av vår verksamhet. I praktiken kan detta till exempel innebära att vi tackar nej till uppdrag som inte ligger i linje med vår uppförandekod.

Efterlevnad och dokumentation

Gullers Grupp har dokumenterade rutiner för att regelbundet följa upp efterlevnad av de grundläggande villkoren, förhindra och begränsa avvikelser samt för att regelbundet genomföra riskanalyser där vi identifierar och prioriterar aktuella och potentiella risker för avvikelser. 

Våra rutiner för att följa upp efterlevnaden av de grundläggande villkoren i uppförandekoden bygger på att vi har en transparent verksamhet där alla våra sex kontor de facto är ett enda företag och där samverkan sker sömlöst över de geografiska kontorsgränserna. Vi har även ett nära samarbete och kontinuerlig dialog med såväl underleverantörer som uppdragsgivare, vilket är en viktig del i rutinen för att säkerställa efterlevnad i hela leveranskedjan. 

Avvikelser

Vårt arbete med att regelbundet genomföra riskanalyser och vår visselblåsarfunktion är viktiga byggstenar i våra rutiner för att identifiera och prioritera aktuella och potentiella risker för avvikelser från de grundläggande villkoren. Om en uppdragsgivare eller leverantör visar sig agera på ett sätt som bryter mot uppförandekoden kommer detta att hanteras skyndsamt.

Riskanalyser

Riskanalyser genomförs löpande, bland annat kring frågor kopplade till arbetsmiljö och arbetarskydd. Dessa görs på varje kontor, av vd (eller annan person i ledningsgruppen) och skyddsombud. Riskerna dokumenteras tillsammans med åtgärder i en handlingsplan. Riskbedömningar och handlingsplaner följs upp på de skyddskommittémöten som genomförs (med ledning och skyddsombud) en gång per kvartal.

Visselblåsarpolicy

Gullers Grupp är en värderingsstyrd verksamhet och vi vill att den som misstänker en oegentlighet som strider mot våra värderingar, affärsetik eller gällande lagstiftning ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. 

Vi tillhandahåller därför en visselblåsarfunktion via vår hemsida där misstanke om allvarliga oegentligheter kan rapporteras. Hit räknas bland annat:

– Ekonomisk brottslighet 

– En intressekonflikt mellan en anställd och något av våra bolag

– Andra allvarliga oegentligheter, som till exempel säkerhetsbrister, miljöbrott eller allvarliga former av diskriminering och trakasserier. 

För att trygga oberoende och anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern aktör, som utreder alla anmälda ärenden. 

Dokumentation

Vi dokumenterar löpande de åtgärder som genomförs för att såväl vi själva, som våra underleverantörer och uppdragsgivare ska kunna leva upp till de grundläggande villkoren i FN:s Global Compact.