Visselblåsarpolicy

Visselblåsarpolicy

Visselblåsa

Att Visselblåsa betyder att väcka ledningens uppmärksamhet om potentiellt illegal och/eller oetisk verksamhet, också känt som oegentlighet.

Bakgrund

Gullers Grupp och dess dotterbolag strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och välmående medarbetare. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till. Då vi är en värderingsstyrd verksamhet vill vi att den som misstänker en oegentlighet, som strider mot våra värderingar, affärsetik eller gällande lagstiftning ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. För att skydda uppgiftslämnare finns vår visselblåsarpolicy med tillhörande rapporteringsfunktion där du kan välja att lämna dina uppgifter anonymt.

Vad kan anmälas?

Via denna funktion kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat:

– ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning

– en intressekonflikt mellan en anställd och något av våra bolag 

– andra allvarliga oegentligheter som rör våra vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Hur anmäls andra ärenden?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott, missnöje med lön och liknande utgör inte visselblåsarärenden och ska inte anmälas via detta system. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till vd/personalansvarig.

Rapportering

För att trygga oberoende och anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill men oftast underlättar det för eventuella utredningar.

Du kan välja att rapportera via denna länk: ”Skicka in rapporten här” eller tala in ett meddelande alternativt ange att du vill ha ett fysiskt möte via rapporteringsverktyget. 

– Du behöver inte ha bevis för din misstanke men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk
– Det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga
– Vänligen utveckla ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans.

Vem tar emot anmälan?

Alla anmälningar tas emot av en extern aktör med lång erfarenhet av visselblåsarärenden. Uppgifter om dig som anmälare kommer inte att avslöjas såvida du inte gett ditt godkännande till detta. Det är bra om du lämnar kontaktuppgifter då det förenklar utredningsarbetet, men du väljer själv om du vill vara helt anonym för den oberoende aktörens utredare.

Återkoppling

Inom en vecka efter din anmälan via rapporteringsverktyget får du återkoppling att vi tagit emot anmälan. Du kan logga in igen med ditt personliga login och lösenord för att se eventuella följdfrågor/kommentarer. Du kan följa upp ditt ärende via rapporteringsverktyget om du nedtecknat ärendenummer samt koden som du får när du genomför din anmälan. Logga in regelbundet eftersom utredarna kan komma att behöva ställa kompletterande frågor till dig och i vissa fall vilja agera snabbt. Senast inom tre månader kommer återrapportering av status i ärendet.

Personuppgifter och anonymitet

Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Rättigheter för personer som förekommer i ärenden i visselblåsarprocessen skyddas enligt gällande dataskyddslagar. Personliga data som ingår i ärendehanteringen och utredningsdokumentation kommer att raderas efter avslutad utredning, med undantag för de fall där gällande lagar anger att personliga data måste sparas. I övrigt hänvisas till vår personuppgiftspolicy.

Missbruk av tjänsten

Vi kommer att utreda alla ärenden som larmas. Det är viktigt att varje individ som larmar verkligen misstänker att allvarligt missförhållande föreligger. Vi ser allvarligt på medvetet falska eller illvilliga anklagelser och kan vidta disciplinära åtgärder gentemot den som i ont uppsåt anklagar någon annan.

Extern rapportering av visselblåsarärenden

Oegentligheter kan också anmälas externt till en behörig myndighet som kan ta emot, ge återkoppling om och följa upp visselblåsarärenden och om så är tillämpligt till EU:s institutioner, organ eller myndigheter. Vidare information hittar du via länken: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/

Hur registrerar jag ett visselblåsarärende till behörig myndighet?

Du kan även göra en anmälan till behörig myndighet som ansvarar för området som din anmälan rör. Nedan myndigheter har i samband med att nya visselblåsarlagen trätt i kraft upprättat externa visselblåsarkanaler dit man kan vända sig med sina misstankar. Dessa myndigheter är: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Spelinspektionen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen.

Ansvar

Ansvarig för denna policy är vd/personalansvarig. Policyn revideras årligen.