Doro/Careium

Tillsammans mot ensamhet

Pandemin skakade hela samhället i grunden. Plötsligt var uppmaningen till alla över 70 år att hålla social distans. Detta satte fokus på ett annat, djupare problem: för många innebar uppmaningen ingen större skillnad – social isolering och ofrivillig ensamhet var redan deras vardag. För att lyfta en viktig samhällsfråga skapade vi tillsammans med företagen Doro och Careium Ensamhetskommissionen, med parollen ”Ingen ska ha ingen”.

En äldre dam sitter i en soffa och tittar ned i sin mobil

Caset i korthet

Vad vi gjorde

Att vara ofrivilligt ensam är farligare för hälsan än att röka 15 cigaretter om dagen. Ändå görs alldeles för lite för att motverka den. Företagen Doro och Careium har länge arbetat med olika tekniska lösningar för att göra livet bättre och lättare för seniorer. Doro med telefoner och surfplattor och Careium genom välfärdsteknik som trygghetslarm och fjärrtillsyn. Med djupt engagemang i den grupp som är mest utsatt ville man göra mer för att lyfta frågan om ofrivillig ensamhet. Vi fick möjligheten att tillsammans med dem skapa och under 1,5 år driva Ensamhetskommissionen.

Kommissionen startades under pandemiåret 2020. Tanken var enkel: att sätta ljuset på en angelägen fråga genom att samla personer med olika erfarenheter och ingångar för att lyfta ofrivillig ensamhet i det offentliga samtalet och upp på lokala dagordningar runt om i landet. Policy och regelverk i all ära – men det är framför allt genom enkel, vardaglig medmänsklighet vi vänder utvecklingen. Det är vårt ansvar gentemot varandra.

Att frågan engagerar visade sig inte minst i vilka personer som valde att tackade ja till att ingå i Ensamhetskommissionen. Den välkända journalisten Amelia Adamo utsågs till ordförande och talesperson. Initiativet kompletterades med professor Ingmar Skoog, en av Sveriges ledande experter på äldres psykiska hälsa, Lasse Stjernqvist, tidigare kommunalråd och partisekreterare (S), Eva Eriksson, ordförande SPF (Sveriges pensionärers riksförbund), Carl-Johan Zetterberg Boudrie, vd för Carieum och Jörgen Nilsson, vd för Doro.

Med brett påverkansarbete, från rena PR-insatser till rapporter och praktiska policyförslag som presenterats för makthavare på olika nivåer, i kombination med ett stort engagemang för en högaktuell folkhälsofråga, blev Ensamhetskommissionen på mycket kort tid en auktoritet på området.

Kommissionen har jobbat med tre huvudsakliga områden: fakta, påverkan och uppmärksamhet.

Inom arbetet med fakta har två större rapporter tagits fram: en om grundproblemet med ofrivillig ensamhet och en om hur välfärdsteknik kan fungera som en murbräcka mot ensamhet just inom äldreomsorgen. Det digitala utanförskapet är en faktor som ökar risken för ofrivillig ensamhet och därför genomfördes även ett pilotprojekt för att undersöka hur mer samverkan skulle kunna ge fler möjlighet att använda de verktyg som finns. Kommissionen har också sammanställt alla de goda initiativ som redan görs runt om Sverige för att uppmuntra och inspirera.

För att påverka har kommissionen tagit fram skarpa policyförslag för nationell och kommunal nivå. Dessa har framförts i breda utskick, riktade möten med centrala makthavare och i debattartiklar i Expressen och Dagens samhälle. I juni 2022 genomförde kommissionen en lunch i riksdagen.

Uppmärksamhet för frågan har varit avgörande. Oavsett hur många av policyförslagen som genomförs är det genom många, små handlingar varje dag som vi på riktigt kan skapa ett varmare samhälle där ingen ska behöva känna sig ofrivilligt ensam. Genom starka talespersoner har kommissionen fått stort medialt genomslag, exempelvis via att två av ledamöterna (Amelia Adamo och Ingmar Skoog) sommarpratade 2021. Kampanjen ”Visa värme”, som lanserades på Äldredagen 1 oktober 2021, handlade om att lyfta just hur de små handlingarna i vardagen kan göra stor skillnad. I TV4 Nyhetsmorgon berättad Amelia Adamo om hur att knacka på, säga hej eller bjuda in är viktiga insatser vi alla kan göra.

Ensamhetskommissionen har gjort reell skillnad och visar på ett nytt sätt för företag att ta att ansvar bredare än att se till sin egen nytta – att helt enkelt agera som en samhällsaktör.

Citat
Ensamhetskommissionen satte verkligen fingret på en fråga som berör. Jag har under tiden med kommissionen vart jag än kommit mötts av frågor om hur man själv kan bidra. Amelia Adamo, ordförande, Ensamhetskommissionen