Amgen

Att bryta en kortsiktig vårdpolitik

Osteoporos, eller benskörhet, drabbar varannan kvinna och var fjärde man. Men trots att en halv miljon svenskar riskerar att bryta sig och dö i förtid är sjukdomen kraftigt underbehandlad – och Socialstyrelsens nationella riktlinjer ojämlikt införda över landet. Det ville vi och vår kund Amgen ändra på. Tillsammans skapade vi BRYT, ett samarbete mellan ideella organisationer och företag som sluter upp bakom en gemensam nollvision: Ingen ska dö av osteoporos.

Illustration med texten bryt tystnaden om osteoporos

Caset i korthet

Vad vi gjorde

Varje år orsakar benskörhet 124 000 benbrott i Sverige. Många som faller och bryter sig kan aldrig leva som vanligt igen och drygt tusen svenskar dör varje år i sviterna av osteoporosrelaterade fallolyckor”. Utöver det mänskliga lidandet innebär benskörhet en stor kostnad för samhället. Regionerna lägger stora summor på frakturvård, samtidigt som det faktiskt finns effektiva – och billiga – läkemedel som halverar risken för frakturer.

Vi samlade ideella organisationer och företag för att stärka benskörhetsvården och bryta den kortsiktiga vårdpolitiken: Osteoporosförbundet, Svenska Osteoporossällskapet, A Non Smoking Generation, 1,6 & 2,6 miljonerklubben och Amgen slöt alla upp bakom initiativet BRYT och den gemensamma nollvisionen ”Ingen ska dö av osteoporos”.

BRYT anordnar kunskapsseminarier, rundabordssamtal, debattartiklar, rapporter och tar fram utbildningar. Allt för att skapa förändring och bryta tystnaden kring benskörhet.

Uppdraget till Gullers handlade om att hitta vägar för att skapa fungerande vårdkedjor för frakturvård i de regioner där det saknas. Idag finns riktlinjer på nationell nivå vad gäller förebyggande insatser, behandling av frakturer och insatser för att förebygga fall, men de är inte jämlikt införda i landet. Inom regionerna samarbetar de olika huvudmännens verksamheter generellt i alldeles för lite, vilket försämrar förutsättningarna för ett effektivt förebyggande arbete. Många aktörer har genom åren gjort enskilda försök att blåsa liv i frågan kring dåligt fungerande benskörhetsvård – men har inte lyckats speciellt väl.

Vi skapade konceptet BRYT för att samla olika intressenter som strävar mot målet att fler regioner ska introducera så kallade personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för benskörhet. Att samla en grupp av aktörer skapar en större röst och ökar sannolikheten för att göra sig hörd. BRYT gör det genom att öka kännedomen bland såväl nationella som regionala intressenter om vad benskörhet får för konsekvenser för såväl individ som samhälle.

500kMänniskor i Sverige riskerar att bryta sig och dö i förtid.
50%Av alla kvinnor (och 25 % av alla män) i Sverige drabbas av benskörhet under sin livstid
1kMänniskor i Sverige dör varje år i sviterna av osteoporosrelaterade fallolyckor