Comvey

Så kommunikativ är din organisation

I en kommunikativ organisation finns en ömsesidig förståelse att god kommunikation är en förutsättning för organisationens existens, dess måluppfyllelse och framgång. Men hur kommunikativ är din organisation? För att ta reda på det utvecklade vi Comvey, en metod som kartlägger organisationers förutsättningar för öppen och ärlig kommunikation och ger en nulägesbild som grund för förändring och förbättring. Resultaten kan sedan ge vägledning inför val av utvecklingsområden och prioritering av resurser.

Comveys logga bestående av en cirkel som går genom en fyrkant

Caset i korthet

Om metoden

För att öka kunskapen om kommunikationens betydelse för organisationers måluppfyllelse och framgång studerade forskare vid Lunds universitet elva svenska företag och offentliga organisationer. Ett indirekt mål var att bidra med ny kunskap om framtidens krav och utmaningar för kommunikatörer och organisationers kommunikation. I projektet ingick bland andra Mats Heide, Rickard Andersson, Jesper Falkheimer och Charlotte Simonsson vid Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.

Som forskningsprojekt är ”Methods for Communicative Organizations” världsunikt. Studien, som genomfördes under fem år, bestod av både en kvantitativ enkätstudie (över 8 000 svarande) och en kvalitativ intervjustudie (cirka 170 personer). Utifrån insikterna i forskningsprojektet har forskarna vid Lunds universitet tillsammans med Gullers Grupp utvecklat Communicative Organizations – The Survey. Eller Comvey kort och gott.

Comvey genomförs med ett standardiserat format som möjliggör jämförelser över tid och med andra organisationer. Comvey mäter de anställdas upplevelse och tillfredsställelse inom följande områden:
• Kommunikationssystemets kanaler, verktyg och aktörer
• Kommunikationens förutsättningar
• Kommunikationsklimatet
• Det strategiska och operativa kommunikationsarbetet
• Det kommunikativa ledarskapet (högsta ledningen och närmaste chef)
• Det kommunikativa medarbetarskapet

Comvey ger en unik extern dimension som knyter samman organisationens interna och externa kommunikation. Det externa perspektivet möjliggör en mer omfattande genomlysning av organisationens kommunikativa förmågor och bildar en analysbrygga över till andra tillgängliga mätningar som organisationen gör och förfogar över.

Comvey tar även tillvara på de anställdas egna tankar och idéer kring vad som kan förbättra kommunikationen i organisationen i framtiden och djupdyker dessutom i upplevelsen av om det finns saker som det inte pratas om i organisationen – men som det borde pratas om. Fritextsvar granskas med stöd av en tematisk analys för att kartlägga dominerande trender i utsagorna. Vi genomför även en narrativ AI-analys av textmaterialet. AI-analysen identifierar inte bara de dominerande trenderna i utsagorna, utan ger även statistik kring det framkomna.

Allt för att kunna ge dig svaren som kan utveckla din organisation.