Maktstudie

Vem bestämmer – egentligen?

En samhällsaktör påverkas i stor utsträckning av beslut andra fattar. Men en sann samhällsaktör försöker också själv påverka för att göra nytta. För att lyckas med det arbetet i en allt mer komplex miljö har Gullers Grupp utvecklat Maktstudien – ett verktyg som hjälper oss se vem som bestämmer, egentligen.

Ett frågetecken placerat på toppen av ett berg

Caset i korthet

Om metoden

Det kan vara svårt eller till och med omöjligt för en utomstående att ta reda på vem som egentligen bestämmer i en politisk process eller andra beslut. Det kan också vara lika svårt att veta hur man ska gå till väga för att påverka processen och få beslutsfattarna att lyssna på ens synpunkter.

Detta kräver en mycket god kunskap om politik, politiskt styrda organisationer och svensk statsförvaltning, samt ett brett och relevant kontaktnät. På så vis kan man identifiera och förstå det informella som sker bakom kulisserna.

På Gullers Grupp är vi experter på den sortens uppdrag. Vi jobbar konstant med att göra maktstudier där vi kartlägger olika beslutsprocesser inom alla tänkbara områden. Vi går dock djupare och bredare än vad de flesta andra gör och kan.

Maktstudier görs traditionellt på ett av tre sätt:
• Formellt beslutsfattande: man kartlägger formella positioner och funktioner och förhåller dem till varandra.
• Faktiskt beslutsfattande: man följer en specifik process, tex ett riksdagsbeslut, och beskriver i detalj hur arbetet gick till.
• Uppfattning om makt: man kontaktar insatta nyckelpersoner och frågar rakt upp och ner vilka som är de formella och informella makthavarna i en fråga.

Vi kombinerar dessa metoder. Vi kartlägger det formella och det faktiska beslutsfattandet och gör sedan ett antal intervjuer med personer i vårt breda nätverk. På så vis kan vi ge mer djup och detaljer till kartläggningen, men också identifiera viktiga informella makthavare och processer. Ofta visar det sig att en eller flera informella makthavare har stort inflytande över de formella makthavarnas beslut, eller att beslutsprocessen är mer komplex än den verkar på ytan, eller att beslutshavarna endast lyssnar på vissa typer av argument och skyr andra.

När man väl vet vem som bestämmer vad, kan man börja påverka besluten.

Ett av våra specialistområden är Public Affairs – från politiska processer via medborgardialog till påverkan. Vårt fokus är alltid på att uppnå konkreta resultat utifrån vår uppdragsgivares mål.

Vi kan det traditionella, och våra medarbetare har erfarenheter och kontakter från alla delar av det offentliga maskineriet vilket krävs för ett klassiskt påverkansarbete. Men vi ser också hur beslutsfattandet har utvecklats, hur nya maktstrukturer kompletterar det gamla och hur metoder för att nå resultat på riktigt måste följa med.

Ett framgångsrikt Public Affairs-arbete börjar med en grundlig analys av omvärlden och spelplanen. Vi jobbar strukturerat med statsvetenskapliga modeller för att göra arbetet så grundligt som komplexa frågor alltid kräver.

Vi har också utvecklat ett eget datadrivet verktyg för omvärldsanalys som ger uppdragsgivaren möjligheten att ligga steget före och förutspå vad som kommer ske härnäst. Det ger möjlighet att följa en fråga på djupet och på det sättet vara relevant i det offentliga samtalet.

Vi behärskar med andra ord hela spektrat av Public Affairs och vet vad som gör bäst nytta när.